متینه نوعی

دیتا ساینس

هرگز نا امید نمی‌شوم

متینه نوعی در حوزه دیتاساینس در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه خوارزمی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید