فاطمه صالحی

دیتا ساینس

دیتا ساینس و تمام

فاطمه صالحی در حوزه دیتاساینس در شرکت ویرا پرداز خیام، دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی در رشته ریاضیات می‌باشد.

پیام بگذارید